Sökning: "Jennie Isaksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennie Isaksson.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetna förhållningssätt till fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; förskollärare; genus; genusperspektiv; jämställdhet; styrning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera hur förskollärare förhåller sig till fri lek i förskola, vilket analyseras utifrån ett genusperspektiv. Vidare undersöks vad det kan finnas för möjligheter och svårigheter för förskollärare att förhålla sig genusmedvetet till fri lek. LÄS MER

 2. 2. Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast : En studie om förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ida Christensen; Jennie Isaksson; [2011]
  Nyckelord :Preschool; the pre-school teachers’ role; schoolyard; pedagogical environment; Förskola; förskollärarens roll; förskolegård; pedagogisk miljö;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de fria aktiviteterna på förskolegården. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex förskollärare på fyra olika förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers närvaro vid barns lek : En studie om några pedagogers uppfattning och deltagande i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Annika Isaksson; Jennie Wängelin; [2009]
  Nyckelord :Barns lek; pedagogers roll; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka några pedagogers inställning till medverkan i barns lek, samt att undersöka i vilken utsträckning pedagogen deltar i barnens lek. Metoderna som använts för att fylla uppsatsens syfte är enkätundersökning med sex pedagoger på en förskola samt kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger på en annan. LÄS MER