Sökning: "Jenny Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Jenny Möller.

 1. 1. Att fråga om våldsutsatthet? : En kvalitativ studie om mödravårdspersonalens erfarenheter av att fråga om våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Habtemikael; Jenny Grip; [2018]
  Nyckelord :Våldsutsatthet; mödravård; våld mot gravida;

  Sammanfattning : I dagens Sverige lever ett flertal kvinnor i förhållanden med män som utsätter dem för våld (BRÅ, 2002). Studiens syfte är att förse läsaren med en inblick i mödravårdens arbete gällande våldsutsatthet, vilket tillgodoses genom att ta del av personalens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Optimeringsverktyg för automatisk planering och reglering av produktion i småskaliga vattenkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jenny Möller; Johan Wiklund; [2018]
  Nyckelord :optimisation tool; small-scale hydropower plant; production planning; control; optimeringsverktyg; småskalig vattenkraft; produktionsplanering; reglering;

  Sammanfattning : Småskaliga vattenkraftverk regleras vanligtvis med avseende på vattennivån i magasinet eller vattenflödet, utan hänsyn till efterfrågan på elkraft. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Fortum Generation som önskade att undersöka möjligheten att istället automatiskt optimera planeringen och regleringen av de småskaliga vattenkraftverken med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vattensituation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. LÄS MER

 3. 3. Kvalificering av gråbergsmassor i östra Gåsgruvan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jenny Möller; Wenche Fjällström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Back Ågren; Elin Möller; [2018]
  Nyckelord :Care; experience; nursing; patient; single-room; Enkelrum; omvårdnad; patient; upplevelse; vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas på sjukhus finns olika typer av rum. LÄS MER

 5. 5. Optimal Production Planning for Small-Scale Hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna-Linnea Towle; [2018]
  Nyckelord :Optimisation; optimization; hydropower planning; self-adaptive; automatic control; optimal planning; Optimering; vattenkraftplanering; självreglerande; automatisk styrning; optimal planering;

  Sammanfattning : As more and more renewable energy sources like wind and solar power are added to the electricgrid, reliable sources of power like hydropower become more important. Hydropower isabundant in Scandinavia, and helps to maintain a stable and reliable grid with added irregularitiesfrom wind and solar power, as well as more fluctuations in demand. LÄS MER