Sökning: "Jessica Hallerth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Hallerth.

  1. 1. Inifrån, uppifrån, utifrån : Om kvinnliga socialsekreterares upplevelser av normaliserad stress och könade krav

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :Nor Ali; Jessica Hallerth; [2019]
    Nyckelord :Stress; förväntad femininitet; psykosocial arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i vardagen. LÄS MER