Sökning: "Jessica Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jessica Strömberg.

 1. 1. Vårdcentralers arbete med våld i nära relation : - Personalens upplevelse av identifiering och hantering utifrån kunskap om Region Skånes vårdprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Boel Jansson; Jansson Jessica; Tove Strömberg Rask; [2022]
  Nyckelord :Crime prevention; Identification; Management; Primary health center; Region Skåne s medical care program against violence in close relationships; Staff experience; VCR; Brottsprevention; Hantering; Identifiering; Personalens upplevelse; Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relationer; VNR; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer (VNR) är ett utbrett samhällsproblem som kan få förödande konsekvenser, både för den utsatta individen och för samhället i stort. Många som utsätts för VNR är tveksamma till att söka hjälp och upprätta en polisanmälan. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till en tredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk kompetensutveckling i grupp genom handledning. En quickfix eller ett långsiktigt förebyggande arbete. Special education training in groups through tutorials. A quickfix or a long-term prevention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Charlotte Ekman; Jessica Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Grupphandledning; Handledning; Handlednings rollen; Kollegialt lärande; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Det primära syftet med studien är att analysera Skolverkets handledarutbildning inom den specialpedagogiska fortbildningen av lärare och jämföra hur specialpedagogutbildningen på Malmö högskola förhåller sig till dessa kriterier. Studien är tänkt att belysa vilka olika typer av grupphandledande uppdrag och funktioner som förekommer inom Skolverkets handledarutbildning. LÄS MER

 4. 4. När drama får spela en stor roll. En kvalitativ intervjustudie om hur svensklärare på gymnasiet använder sig av drama som pedagogisk metod i sin undervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur svensklärare på gymnasiet uppfattar sitt arbete med drama och hur de ser på drama som pedagogisk metod. Undersökningen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med tre svensklärare som använder sig av drama i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. ”Kom inte nära, för då får du stryk” : En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av kriminalitet och vägen ut ur den.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Jessica Strömberg; [2016]
  Nyckelord :Criminality; Female; Symbolic interaktionism; Grounded theory; Social work; Kriminalitet; Kvinnor; Symbolisk interaktionism; Grundad teori; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka hur kvinnor berättar om kriminalitet och vägen ut ur kriminaliteten. Genom att synliggöra den mening och betydelse kvinnor lägger i kriminalitet och hur den betydelsen formas i interaktion med såväl umgänge i kriminella kretsar som möte med professionella kan studien bidra med ökad kunskap om kvinnors kriminalitet. LÄS MER