Sökning: "Jessica Valverde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Valverde.

  1. 1. De sköra lekbubblorna : en essä om den fria lekens betydelse i förskolan

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jessica Valverde; [2012]
    Nyckelord :free play; preschool; pedagogue s role; interuption in play; interaction; adult support; fri lek; förskola; pedagogens roll; avbrott i leken; samspel; vuxenstöd;

    Sammanfattning : Den här essän handlar om den fria leken i förskolan och pedagogens roll i relation till leken. Jag argumenterar för att pedagogens roll inte är att stå utanför leken. Det handlar om att vara delaktig i barnens lek utan att styra eller ta över den. LÄS MER