Sökning: "Joachim Pihlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joachim Pihlgren.

  1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
    Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

    Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER