Sökning: "moraliska bedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden moraliska bedömningar.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i etisk konsumtion : En kvalitativ studie av moraliska resonemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bosenius; [2017]
  Nyckelord :Etisk konsumtion; könsskillnader; moraliska resonemang; omsorgsetik; rättviseetik; pliktetik; konsekvensetik; politisk konsumtion;

  Sammanfattning : Kvinnor har visats vara mer etiska konsumenter och överlag lägga större vikt vid etiskt agerande jämfört med män. Det har framkommit att kvinnor tenderar att använda mer omsorgs- och pliktinriktad etik medan män använder mer rättvise- och konsekvensinriktad etik. LÄS MER

 3. 3. Etiska ideologiers inverkan på konsumenters avyttringsbeteende av avlagda textilier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Forsberg; Carola Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Avyttringsbeteende; Etiska ideologier; Etiska värderingar; Social samsyn; Situationsanpassade faktorer; Moraliska bedömningar;

  Sammanfattning : Textilindustrin är ett av världens största industrier, där Sverige är ett av de länder i Europa som är sämst vid återinsamling av textilier. En stor mängd textilier i Sverige avyttras nämligen genom att slängas i hushållssoporna istället för att återvinnas. LÄS MER

 4. 4. Domstolarnas straffrättsliga bedömning av hedersmotiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2016]
  Nyckelord :criminal law; straffvärde; hedersmotiv; Straffrätt; hedersmord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersmord är ett ämne som framkallar starka känslor hos många människor vilket är ett av skälen till att ämnet är omdebatterat. Ämnet har debatterats ur många aspekter: rättsliga, sociala, religiösa, moraliska m.fl. I denna uppsats kommer enbart den straffrättsliga aspekten att avhandlas och analyseras. LÄS MER

 5. 5. "Sådär kan du inte säga" : Skillnader mellan moraliska bedömningar på Internet och i verkligheten

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joel Åkerlind; [2014]
  Nyckelord :moral judgments; Internet; adolescent; rationality;

  Sammanfattning : Moraliska bedömningar har länge ansetts komma från rationellt tänkande, men även andra aspekter har setts ha en inverkan på individers moraliska bedömningar: så som socialt samspel med vänner och föräldrar. I arbetet undersöktes det om två till synes likvärdiga situationer bedöms som moraliskt olika, där ena situationen utspelar sig i verkligheten och den andra på Internet. LÄS MER