Sökning: "Johanna Ahlskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Ahlskog.

 1. 1. Human-Multi-Drone Interaction in Search and Rescue Systems under High Cognitive Workload

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Ahlskog; [2024]
  Nyckelord :Unmanned aerial vehicle; human-drone interaction; cognitive workload; trust; search and rescue; drone swarm; situational awareness; multi-drone systems;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAV), often referred to as drones, have seen increased use in search and rescue (SAR) missions. Traditionally, these missions involve manual control of each drone for aerial surveillance. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att använda endotrachealtub och larynxmask vid plötsligt hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Mases; Oskar Ahlskog; [2022]
  Nyckelord :Anesthesia nurses; Intubation; Qualitative Content Analysis; Endotracheal tube; Laryngeal tube; Sudden Cardiac Arrest; CPR; Experiences; Anestesisjuksköterskor; Intubation; Kvalitativ innehållsanalys; Endotrachealtub; Larynxmask; Plötsligt hjärtstopp; HLR; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesisjuksköterskor arbetar inom flera olika delar av sjukvården. Tack vare deras kunskaper om luftvägar och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter så anställs anestesisjuksköterskor inom olika prehospitala verksamheter så som exempelvis resursenheter. LÄS MER