Sökning: "Johanna Hulth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hulth.

  1. 1. ”Palla spela en roll varje dag” - En kvalitativ studie om bloggares personliga varumärke ur ett socialpsykologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Johanna Hulth; Frida Nilsson; [2017]
    Nyckelord :personal branding; brand communication; fragmented identity; role ex-pectation; self presentation; impression management; Social Sciences;

    Sammanfattning : “Why bother playing a role everyday” A qualitative study about bloggers’ personal brand from a social psychological perspective. Due to the growth of social media and the digitalization of society, personal branding has become an unavoidable action the last decade. LÄS MER