Sökning: "Alexandra Granlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Granlund.

  1. 1. Etiska aspekter på grishållning

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Alexandra Granlund; [2019]
    Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

    Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER