Sökning: "Jorunn Ökshei"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jorunn Ökshei.

  1. 1. Certifieringens betydelse för naturvärden i skogen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Jorunn Ökshei; Hannah Eriksson; [2019]
    Nyckelord :Certification; FSC; Non-certified; Nature values; PEFC; Certifiering; FSC; Icke-certifierad; Naturvärden; PEFC;

    Sammanfattning : En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller PEFC. LÄS MER