Sökning: "Josefin Markström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Markström.

  1. 1. Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt : En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning

    Författare :Mia Myrén Zreloff; Josefin Markström; [2013]
    Nyckelord :Multikulturell projektgrupp; global; multikulturellt projekt; mjukvarubranschen; kultur; Hofstede; dimensionsteori; kulturdimensioner; interkulturell intelligens;

    Sammanfattning : Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. LÄS MER