Sökning: "Julia Forsander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Forsander.

  1. 1. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

    Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
    Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

    Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER