Sökning: "Julia Wohlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Wohlén.

  1. 1. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
    Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER