Sökning: "riktad reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden riktad reklam.

 1. 1. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR PRISET JAG BETALAR” - En kvalitativ studie om riktad reklam på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Alrutz; Amanda Granfeldt; Jenny Vilhelmsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Riktad reklam; Facebook; personlig data; integritet; sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att se om riktad reklam uppfattas som positivt eller negativt. Dettakommer att göras genom att se på hur folk över 50 år ser på fenomenet samt hur de ser på hur deras personliga integritet behandlas i samband med den riktade reklamen. LÄS MER

 4. 4. AI in Marketing – Curse or Blessing? : Impacts of Programmatic Advertising and Personalized Content on Society

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Klee; [2021]
  Nyckelord :programmatic advertising; personalization; ethics; digital marketing; artificial intelligence; big data; privacy; filter bubble; diversity of opinion; automation; real-time bidding; machine learning.;

  Sammanfattning : With the help of Programmatic Advertising and the resulting personalized content, consumers can be targeted precisely and with the help of Artificial Intelligence. The associated use of customer data creates ethical conflicts. LÄS MER

 5. 5. Nej tack till onödig reklam! : En studie om riktad marknadsföring via Big Data från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ricky Carlsson; Alexander Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Targeted marketing; Big Data; Customer segmentation; Buying process; Integrity concern; Customer relationship management; Marketing communication; Strategic management; Big Data management; Online Behavioural Targeting; Riktad marknadsföring; Big Data; Kundsegmentering; Köpprocess; Integritetsoro; Kundrelationshantering; Marknadskommunikation; Strategisk ledning; Big Data hantering; Online Behavioural Targeting;

  Sammanfattning : Title: No thanks to unnecessary advertising! -A study on targeted marketing via Big Data in a consumer perspective Authors: Ricky Carlsson and Alexander Vilhelmsson Supervisor: Anders Parment Key words: Targeted marketing, Big Data, Customer segmentation, Buying process, Integrity concern, Customer relationship management, Marketing communication, Strategic management, Big Data management, Online Behavioural Targeting Introduction: In a world that is globalizing and where digital development is advancing, companies have had to adapt. In recent times with the increasingly more digital world, technology has become an increasingly more relevant factor, not least in marketing. LÄS MER