Sökning: "Karolina Stenlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Stenlund.

  1. 1. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Karolina Stenlund; [2018]
    Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

    Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER