Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

 1. 1. The international bubble : En studie om internationella studenternas sociala interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Zhaolun Fan; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykologi; grupprocess; internationella studenter.;

  Sammanfattning : Studien handlar om internationella studenter från europeiska länder som mår dåligt och upplever sin vistelse i Sverige som negativ. Dessa studenterna har tappat tillgång till svenska samhälleliga resurser, de blir utestängda från många svenska samhälleliga aktiviteter och de saknar gemenskap och medkännande med det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören : En kvalitativ undersökning om hur erfarenheter av improvisationsteater påverkar individers sociala kompetens samt uppfattning av vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hjalmar Hardestam; [2019]
  Nyckelord :improvisationsteater; positiv socialpsykologi; social interaktion; social kompetens; vardagsliv; den sociala vardagsimprovisationen; vardagsimprovisaktör;

  Sammanfattning : Improvisationsteater är teater utan manuskript. Scenerna skapas i samma ögonblick som de återges. Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för hur och på vilket sätt deltagare i en tioveckors kurs i improvisationsteater upplever att deras sociala kompetens och syn på vardagslivet har påverkats. LÄS MER

 4. 4. Att vara blyg i en värld som premierar social utåtriktning : En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas upplevelse och hantering av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Zerzour; Ellica Tengnér; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; unga vuxna; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Blyghet har sedan länge ansetts vara ett statiskt personlighetsdrag som bör botas. I och med den senare socialpsykologiska forskningen inom området har en alltmer mångfacetterad bild etablerats som betonar de interaktionella processerna bakom fenomenet. LÄS MER

 5. 5. "Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennica Söderström; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; positiv socialpsykologi; normer; roller; attribution;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa förskollärares resonemang kring begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering, samt hur de arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är positiv socialpsykologi. LÄS MER