Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

 1. 1. Subjektiva faktorers uppskattade värde i förhandling och sambandet till big five

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joel Hörnberg Lindgren; [2022]
  Nyckelord :negotiation; subjective factors; big five; social psychology; social negotiation; förhandling; subjektiva faktorer; socialpsykologi; social förhandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förhandlingsforskning har fokuserat på den distributiva förhandlingen och delvis förbisett viktiga socialpsykologiska variabler. Syftet med studien var att analysera socialpsykologiska subjektiva faktorer och bidra till förhandlingsforskningen, genom att identifiera vilka av studiens subjektiva faktorer som värderades högst i dels en privat, dels en affärsrelaterad förhandling samt undersöka om uppskattningen av faktorerna skiljer sig åt beroende på skiljaktigheter i big five personality traits. LÄS MER

 2. 2. Mobbning mellan barn i förskolan : Förskollärare och förskollärarstudenters upplevda kunskap om konflikter och kränkande behandling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cathrin Hjalmarsson; Anja Wernersson; [2022]
  Nyckelord :Agens; Förskollärare; Konflikter; Kränkande behandling; Mobbning; Självtilltro;

  Sammanfattning : Mobbning är ett omtalat fenomen i grundskolan men sällan hörs fenomenet i samma utsträckning i förskolans verksamhet, trots att forskning styrker dess relevans. Frågan blir därför om förskollärare bär med sig den kunskap som krävs för att motverka och förebygga mobbning mellan barn. LÄS MER

 3. 3. Underrapporteras psykologiska könsskillnader av forskare?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustav Hjelmqvist; [2022]
  Nyckelord :psychological studies; bias; sex differences; reporting; underreporting; overreporting; psykologisk studier; bias; könsskillnader; rapportering; underrapportering; överrapportering;

  Sammanfattning : Studien undersökte potentiell bias inom psykologi att underrapportera eller överrapporterakönsskillnader genom att koda ett urval bestående av 819 socialpsykologiska artiklar somvaldes för att könsfördelningen bland områdets forskare är nästan jämn. Bias definieradessom diskrepansen mellan hur pass detaljerat könsskillnader rapporterades eller analyserades istudierna i relation till dess relevans. LÄS MER

 4. 4. Kommunicera effektivt vid organisationsförändring : En kvalitativ studie om chefer, kommunikation, organisationsförändring och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Fiskerud; [2021]
  Nyckelord :Managers; communication; organizational change; mental illness; Chefer; kommunikation; organisationsförändring; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur chefer resonerar kring kommunikationens roll i förändringsprocesser för att arbeta effektivt för en hållbar arbetsmiljö även under förändringen.   De forskningsfrågor som har använts i uppsatsen är följande: Vilken eller vilka kommunikativa verktyg och/eller andra modeller/teorier uppfattade de intervjuade cheferna har hjälpt dem när de genomfört organisationsförändringar? Hur ser cheferna att de kan påverka den psykiska hälsan hos sina medarbetare utifrån hur de arbetar i förändringsprocessen? Hur stämmer chefernas förändringsprocess med teorierna? Det teoretiska ramverket utgår från socialpsykologi, strategiskkommunikation, salutogenforskning och managementteorier. LÄS MER

 5. 5. Gifta på låtsas? : Hur den moderna kärlekens normer och investeringsstrategier förmedlas i reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Married at first sight; Emotional investment; Modern love; Social psychology; Script; Modern kärlek; Reality-TV; Känslomässig investering; Gift vid första ögonkastet; Socialpsykologi; Anthony Giddens; Eva Illouz; Manus;

  Sammanfattning : Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. LÄS MER