Sökning: "socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet socialpsykologi.

  1. 1. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Emelie Billman; [2018]
    Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

  2. 2. Relationer mellan individuell och kollektiv plats och arbetsidentitet: betydelsen av boendelängd

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

    Författare :Amanda Grönvall; Alexandra Elemyr Unstad; [2018]
    Nyckelord :Individuell och kollektiv platsidentitet; Individuell och kollektiv arbetsidentitet; Upplevelse; Samhälle; Produktionsindustri;

    Sammanfattning :  Identitet kan definieras på olika sätt. I socialpsykologi används ordet identitet i samband med att man hänvisar till svaret på frågan ”Vem är jag ”, vilket i sin tur innefattar att individer refererar till vad som gör oss lika andra individer, men även vad som utmärker oss själva. LÄS MER

  3. 3. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Karolina Stenlund; [2018]
    Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

    Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

  4. 4. Sociala normer och motivation - En väg till förverkligandet av mänskliga rättigheter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Emil Sivenius; [2018]
    Nyckelord :socialpsykologi; sociala normer; motivation; prosocialt beteende; volontär; engagemang; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa ett socialpsykologiskt perspektiv på mänskliga rättigheter genom att studera människors agerande på ett sätt som tar hänsyn till sociala normer och bakomliggande motivation till prosocialt beteende. Detta realiseras genom en kvalitativ intervjuundersökning, med sju aktiva volontärer från fem olika välgörenhets- och rättighetsorganisationer i Lund och Malmö, där informanterna berättar om hur de upplever och resonerar om sitt engagemang som volontärer, samt delar med sig av sin syn på det rådande samhällsklimatet, och hur de uppfattar och blir påverkade av sociala normer. LÄS MER

  5. 5. Skolkuratorns känslor i samband med hantering av mobbning : En kvalitativ studie om skolkuratorns perspektiv och problematiken de upplever

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Inas Hussaini; Bytyqi Marigona; [2018]
    Nyckelord :School-counsellors; emotional rules; bullying; emotional labor; measures; Socialpsykologi; skolkuratorer; mobbning;

    Sammanfattning : I dagens Sverige är mobbning ett samhällsproblem då allt fler barn och ungdomar utsätts för det i skolmiljön. Denna studie har sin utgångspunkt i skolkuratorns perspektiv på hanteringen av mobbning som fokuserar på deras tankar, känslor och tolkningar. LÄS MER