Sökning: "Kent Mathiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kent Mathiasson.

  1. 1. Cetirizin och ciklosporin : en jämförelse av behandlingseffekt vid atopisk dermatit på hund

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Kent Mathiasson; [2017]
    Nyckelord :atopisk dermatit; cetirizin; ciklosporin; hund; atopic dermatitis; cetirizine; cyclosporine; canine; dog; dogs;

    Sammanfattning : Atopisk dermatit (AD) benämns som en multifaktoriell sjukdom vars orsaker inte är helt klarlagda, men en genetisk bakgrund misstänks. AD är en vanligt förekommande sjukdom hos både människa och hund och med liknande symtom. LÄS MER