Sökning: "Klara Thorén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Thorén.

 1. 1. Moderna miljövillkor för vattenkraft : En möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Thorén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Corporate social responsibility och resultatmanipulering - En kvantitativ studie om sambandet mellan corporate social responsibility och resultatmanipulering i svenska publika bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Klara Thorén; [2020-07-09]
  Nyckelord :CSR; resultatmanipulering; periodiseringsbaserad resultatmanipulering; Jones modifierade modell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den finansiella informationen och rapporteringen från företag genom årsredovisningar är en etablerad och reglerad kommunikation från företag till externa intressenter. Tillsammans med den finansiella informationen finns nu även ett intresse för icke-finansiell information och Corporate social responsibility (CSR). LÄS MER

 3. 3. Förberedelseklasser : Pedagogiska perspektiv på andraspråkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anka Kovacevic; Gerd Thorén - Begger; [2009]
  Nyckelord :Förberedelseklasser; pedagogik; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen i Sverige har bland annat bidragit till ökade krav på skolans bemötande av nyanlända elever från olika länder som är i behov att lära sig det svenska språket.Med tanke på språkets betydelse för individen i ett främmande land är syftet med vår studie att undersöka andraspråkinlärning i förberedelseklasser, utifrån pedagogiska perspektiv. LÄS MER