Sökning: "Kontinuerlig försörjning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kontinuerlig försörjning.

 1. 1. Investigation of the origin of salt in coastal aquifers and assessment of metals in the aquatic environment : River Drin and River Vjosa, Albania

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik; KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Maximilian von Bahr; Ida Gomez Bergström; [2018]
  Nyckelord :Albania; aquifers; bioavailability; Drin; groundwater; isotope analysis; metal speciation; river; saltwater intrusion; Vjosa;

  Sammanfattning : The preservation of freshwater aquifers is one important task of managing natural resources today. Intrusion of saltwater from the sea into the groundwater might occur in coastal-near areas and can affect the freshwater quality negatively. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie mellan batchtillverkning och enstycksflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Andersson; Emily Ericsson; Lisa Kuusinen; [2018]
  Nyckelord :Lean management; batchtillverkning; materialflöde; materialförsörjningsmetoder och klockstudier;

  Sammanfattning : Rapporten utgår ifrån en fallstudie som utfördes på ett företag, Jensen Sweden AB, där syftet var att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett specifiktproduktionsflöde i processen. Materialflödet och materialförsörjningens påverkan på processen ingick också i studien. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av internt materialförsörjningssystem : En fallstudie på Hörle Automatic

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Karlsson; Marcus Rex; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Internal materials supply system; Material supply; Nonvalueadding activities; Kitting; Batching; Continuous supply; Manufacturing; Metal processing; Welding process; Logistik; Internt materialförsörjningssystem; Materialförsörjning; Icke värdeadderande aktiviteter; Kittning; Batchning; Kontinuerlig försörjning; Tillverkningsindustri; Metallbearbetning; Svetsprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har industriell logistik fått en allt viktigare roll för att ge företag konkurrensfördelar på den globala marknaden. För att uppnå ökad effektivitet i logistikfunktionen kan konfigurationen av ett internt materialförsörjningssystem ha en betydande inverkan på minimering av icke värdeadderande aktiviteter. LÄS MER