Sökning: "Kriser"

Visar resultat 1 - 5 av 759 uppsatser innehållade ordet Kriser.

 1. 1. Förflyttning av leverantörer från Asien till Europa En kvalitativ studie av två företag om faktorer som påverkar beslutet vid byte av leverantörer mellan två regioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Schollin; Oscar Örtegren; [2023-09-01]
  Nyckelord :Reshoring. Backshoring. Drivers. Barriers. Supplier selection criteria.;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av omvälvande förändringar i omvärlden, inklusive humanitära kriser som Covid-19 och Ukraina-kriget. Dessa kriser har tydligt visat på ökad sårbarhet i samhällsbärande funktioner i en snabbt globaliserad värld, vilket har drivit på en trend mot regionalisering av tillverkning och handel där syftet är att skapa självförsörjande regioner. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i globala kristider En fallstudie om kommunikationens roll i multinationella företag i kontexten för riskhantering av globala kriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ly Tran; Hanna Gutemar; [2023-08-31]
  Nyckelord :Kommunikation; globala kriser; riskhantering; multinationella företag;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har globala kriser, som pandemier, krig och naturkatastrofer, påvisat oförnekligen negativa konsekvenser för globala verksamheter. Trots globaliseringens fördelar har samtliga kriser indikerat att verksamheter som är verksamma över nationella gränser är mycket mer sårbara inför händelser som ligger utanför deras kontroll. LÄS MER

 3. 3. HUR KONSTRUERAS EN FLYKTING? - En analys av den svenska migrationspolitiska debatten 2015 och 2022

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Turesson Christina; [2023-06-14]
  Nyckelord :Målgruppskonstruktion; Flyktingkrisen; Ukraina;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den sociala konstruktionen av flyktingar i den svenska migrationspolitiska diskursen, och huruvida det förekommer variation eller inte mellan olika kriser. Avstamp tas vid två tillfällen: den så kallade flyktingkrisen 2015, och kriget i Ukraina 2022. LÄS MER

 4. 4. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsbolags strategier vid ekonomiska kriser En kvalitativ jämförelse mellan fastighetsbolag på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Håkansson; Tim Nyh; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har under 2022 stått inför osäkra ekonomiska tider med stigande räntor, hög inflation och krig i närområdet. Fastighetsbranschen är i synnerhet volatil för räntor, vilket syns på börsen där OMXS30 Real Estate PI, fastighetsbranschindexet, har presterat 30 procentenheter sämre än OMX Stockholm 30, de trettio mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. LÄS MER