Sökning: "Prison"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet Prison.

 1. 1. Children in Prison: Contemplating Processes and Decisions to Separate the Children from their Mothers in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :KATO Francis; [2020-03-13]
  Nyckelord :Prison; imprisoned mothers; staff; Children; living alongside their imprisoned mother s ; views about separation; Separation process and decision; Uganda Prisons Act 2006.;

  Sammanfattning : Introduction and context: With the number of imprisoned women who also double as mother continue to grow, so has the number of innocent children accompanying their mother behind bars. Around the World, different countries have approached this issue in different ways within their respective national policy and legal frameworks. LÄS MER

 2. 2. Sleswig-Danmarks perla : En fallstudie om en svensk soldats minnen från dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Winkler; [2020]
  Nyckelord :Bröder. Fosterland. Kärlek. Skandinavism. Nationalism.;

  Sammanfattning : Abstract: Schleswig the pearl of Denmark This essay analyzes the thoughts and  explores the experiences of a Swedish soldier during the Second Schleswig war and explores the views of Axel Edvard Wester a Swedish officer that was voluntarily recruited in the Danish army to fight against the Prussians and defend what he recognized as a part of Denmark, the region of Schleswig. His thoughts about the war and how he describes it will be a question to be answered as well as his motivation to participate in the war on Denmark’s side. LÄS MER

 3. 3. KRIMINALVÅRDARES UPPLEVELSER AV DUBBELBELÄGGNING INOM SVENSK KRIMINALVÅRD : En kvalitativ fallstudie om kriminalvårdares upplevelser och erfarenheter kring de förutsättningar arbetet med dubbelbeläggning medför

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Melis Cigel; Sofie Ólafsdóttir Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :cell shering; workrelated stress; correctional officer; coping strategies; subcultures; prison climate; dubbelbeläggning; arbetsrelaterad stress; kriminalvårdare; copingstrategier; subkulturer; anstaltsklimat;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer undersökt hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. Detta för att belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom svensk kriminalvård ser ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna identifiera möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med dubbelbeläggning. LÄS MER

 4. 4. Danger, Docility and the Denial of Death: On Productive Forces of Violent Practices in Prison

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rut Berling; [2020]
  Nyckelord :Bare life; biopower; discourse of security; force-feeding; F-Type prisons; hunger strike; medical discourse; sovereign power; torture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis establishes an understanding of violence as discourse in the setting of Turkish prisons, during the death fast in the early 2000s. It uncovers discourses embedded in the acts of torture, hunger striking and force-feeding, each able to produce certain kinds of subjects. LÄS MER

 5. 5. Att lämna den kriminella livsstilen - En kvalitativ studie om de avgörande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Andersson; Ahmad Elbayrouti; [2020]
  Nyckelord :desistance; kriminell livsstil; kvalitativ metod; prosocial livsstil; vändpunkter; criminal lifestyle; prosocial lifestyle; qualitative method; turning points;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka som är de avgörande faktorerna till att individen lämnar den kriminella livsstilen samt upprätthåller den prosociala livsstilen. Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER