Sökning: "Ljusdal"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Ljusdal.

 1. 1. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Nyckelord :älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Sammanfattning : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. LÄS MER

 2. 2. Samordnade varutransporter i glesbygd : En fallstudie på Sorsele Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Vitéz; Olivia Nilsson; Jasmine Åström; [2021]
  Nyckelord :Samordning; samordnade varutransporter; hållbara transporter; glesbygd; ekonomi; servicenivå;

  Sammanfattning : I Sverige finns cirka 3000 småorter och dessa utgör sammanlagt 3 procent av landetsbefolkning. Många av dessa glesbygder tampas med logistiska utmaningar och en problembild finnsgällande halvtomma leveranser som kör långa avstånd utan koordinering. LÄS MER

 3. 3. Analys av energieffektiviseringsåtgärder och uppvärmningsalternativ vid Järvsö reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Sanna Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; värmepump; pelletspanna;

  Sammanfattning : De flesta av Sveriges avloppsreningsverk byggdes under den senare halvan av 1900-talet, vilket var en period då byggnaders uppvärmningsbehov vanligtvis tillgodosågs genom förbränning av fossila bränslen. Järvsö avloppsreningsverk är ett exempel på ett reningsverk som än idag använder olja för uppvärmning. LÄS MER

 4. 4. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linus Linse; [2020]
  Nyckelord :lokal mat; flernivåperspektiv; hållbarhet; livsmedelsregimer;

  Sammanfattning : Dagens livsmedelsförsörjningssystem orsakar stora ekologiska och so-cioekonomiska problem i samhällen över stora delar av världen och om-fattande förändringar är nödvändiga. Den dominerande livsmedelsregi-men i systemet består av ett globalt, industriellt jordbrukskomplex som involverar världsomspännande nätverk av produktion, distribution och konsumtion men också regler, normer och kulturell förståelse. LÄS MER

 5. 5. Kvartersnära insamling av hushållsavfall : - Ett förslag till bostadsbolaget Ljusdalshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Rasha Alasadi; Sofie Matsson; [2020]
  Nyckelord :Kvartersnära insamling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Varje år sorteras hushållsavfall felaktigt, vilket leder till att mycket av materialet går till förbränning istället för återvinning. Genom att utöka källsorteringen av hushållsavfall kan materialet återvinnas och cirkuleras i ett kretslopp. LÄS MER