Sökning: "Ladan Odaway"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ladan Odaway.

  1. 1. Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sarah Mansour; Ladan Odaway; Fredrik Persson; Darko Puljic; [2015]
    Nyckelord :Prestationsbaserade incitamentssystem; Agentteorin; Psykisk Påverkan; Adverse Learning; Mätproblem; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader Seminariedatum: 2015-01-16 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Mansour, Ladan Odaway, Fredrik Persson, Darko Puljic. Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Prestationsbaserade incitamentssystem, Agentteorin, Psykisk Påverkan, Adverse Learning, Mätproblem. LÄS MER