Sökning: "Lars Cronstaaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Cronstaaf.

  1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
    Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

    Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER