Sökning: "Linn Runström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Runström.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
    Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER