Sökning: "Lisa Engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Engberg.

  1. 1. Från policy till praktik : Det systematiska kvalitetsarbetet inom det svenska skolväsendet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Alva Kaponen; Lisa Engberg; [2017]
    Nyckelord :Translation; implementation; quality management; public service; Översättning; implementering; kvalitetsstyrning; offentlig tjänsteverksamhet;

    Sammanfattning : Bakgrund När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins innebörd förändras i översättningsarbetet. LÄS MER