Sökning: "Magnus Thorstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Thorstensson.

  1. 1. realisation och utdelning av sakvärden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Nilsson; Claes Mårtensson; [2002]
    Nyckelord :bruttometoden; nettometoden; realisation; realisationsprincipen; sakutdelning; utdelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Executive summary Titel Realisation och utdelning av sakvärden Författare Claes Mårtensson, Magnus Nilsson Handledare Michael Thorstensson Problem En utdelning skall rymmas inom det fria egna kapitalet. Beroende på utdelningens disposition behandlas utdelningar på olika sätt. Med anledning av domslutet i NJA 1995 s. LÄS MER