Sökning: "Malin Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Malin Lindström.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik för ökad inkludering och delaktighet : - ur ett pedagog- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Lindström; Malin Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; delaktighet; tillgänglighet; lärmiljö och struktur.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och elever i grundskolan upplever specialpedagogiskt stöd och stimulans, genom användandet av specialpedagogiskt material och gemensamma stödstrukturer, kan bidra till delaktighet, tillgängliga lärmiljöer och därmed inkludering. Vilka möjligheter och vinster liksom hinder och svårigheter upplevs? Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med pedagoger och elever, vilka deltagit i ett skolutvecklingsarbete, samt en kompletterande enkät till pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Är ni oeniga? : En undersökning om förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken på regional och lokal nivå.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker förekomsten av opposition på regional och lokal nivå i den svenska EU-politiken. Flera forskare så som Peter Mair (2007) och Karlheinz Neunreither (1998) har drivit tesen att EU:s medlemsstater lider av ett oppositionsunderskott i den nationella EU-politiken. LÄS MER

 4. 4. Emotionellt lönearbete inom socialt arbete : Likheter och skillnader mellan två verksamheter inom det sociala arbetet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Linnea Kjell; Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Social work; emotional labour; deep acting; surface acting; social services; treatment; emotion regulation; emotional processing; peer support; Socialt arbete; emotionellt lönearbete; djupt agerande; ytligt agerande; socialtjänst; behandling; känsloreglering; emotionell bearbetning; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Emotions are a part of social work, and how the employees manage and process them can affect the quality of the services that they provide. It is therefore of importance to explore how social workers can manage and process their emotions and which support and possibilities to do so their organizations provide. LÄS MER

 5. 5. Ett tryggt barn kan erövra hela världen : En kvalitativ studie om åtta pedagogers uppfattningar om barns anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Jennie Lindström; [2018]
  Nyckelord :anknytning; faktorer; förskola; lärande; pedagoger; trygghet; utveckling;

  Sammanfattning : Vi har erfarit en forskningslucka i och med att fler barn vistas i förskolan större delen av dagen samt att samhället har förändrats till att barns känslomässiga behov, att bli förstådda, sedda samt att få uppleva närhet och stimulans ofta kan bli försummat vilket även kan synas i förskolan. Detta medför ett större krav på pedagogens kompetens att kunna etablera en trygg anknytning då tidigare forskning påvisar att barnets möjlighet till en trygg anknytning har stor betydelse för barnets vidare utveckling samt lärande. LÄS MER