Sökning: "Malin Persson kristianstad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Malin Persson kristianstad.

 1. 1. Lärares retorik och praktik gällande formativ bedömning i svenskämnet : - En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lina Hellberg; Malin Persson; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; formativt förhållningssätt; fallstudie; observation; intervju; hermeneutik;

  Sammanfattning : Lärare kan sakna en fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning, vilket kan leda till att de använder metoderna på ett oreflekterat och rutinmässigt sätt. Syftet med vår undersökning var att få en bild av lärares retorik och praktik beträffande deras bedömning, med särskilt fokus på den formativa bedömningen i svenskämnet. LÄS MER

 2. 2. Finns det en mikrobolagseffekt? : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lööf Anna; Persson Malin; [2015]
  Nyckelord :Small firm effect; Efficient-market hypothesis; Effective markets; behavioral finance; micro company; profit; småbolagseffekten; marknadshypotes; marknader; storbolag; småbolag; mikrobolag; avkastning;

  Sammanfattning : En god inblick i den ekonomiska marknaden leder till ett gynnsamt läge från vilket vi kan maximera avkastningen på våra investeringar. Är det möjligt att genomföra en sådan typ av investering sett till endast bolagens storlek? Ett flertal studier har genomförts kring småbolagseffekten som en anomali på kapitalmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Konflikter i skolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger uttalar sig om konflikthanteringsarbete i skolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jimmi Välitalo; Malin Persson; [2011]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthanteringsmetoder; konfliktbeteende; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att synliggöra vilka konflikthanteringsmetoder sex pedagoger på skolor i en mellanstor kommun i sydöstra Sverige säger sig arbeta med. Pedagogerna är verksamma inom årskurs 1-3 samt fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars normbrytande beteende och attityder till alkohol och droger : spelar tonåringars upplevelser av föräldrars beteendekontroll, psykisk kontroll och relation någon roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Löfgren; Kristina Persson; [2011]
  Nyckelord :Psykisk kontroll; Beteendekontroll; Föräldra-tonårsrelation; Normbrytande beteende; Attityder till alkohol och droger; Tonåringar;

  Sammanfattning : Hur uppfattar tonåringar sina föräldrar? Har tonåringars upplevelser av sina föräldrars psykiska kontroll, beteendekontroll och relation till dem någon betydelse när det gäller deras attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende? Syftet med studien var att undersöka om tonåringars uppfattning av föräldrars psykiska kontroll, beteendekontroll och föräldra-tonårsrelation var relaterat till attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende hos tonåringar. Studien ämnade också undersöka om det varierade beroende på kön och etnisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Genus i klassrummet : en undersökning om lågstadielärares synpunkter på hur man använder sig av genus i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Persson; [2011]
  Nyckelord :Genus; pojkar och flickor; jämställdhet; lärarens ansvar; elevernas delaktighet; genuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att belysa hur sex pedagoger som arbetar i årskurs 1-3 från samma kommun ser på användningen av genus i klassrummet. Uppsatsen innehåller också en undersökning om hur pedagoger arbetar med genus i klassrummet. Metoden som jag har valt till min undersökning är den kvalitativa undersökningsmetoden. LÄS MER