Sökning: "Marie Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Marie Daniel.

 1. 1. Egen vinning eller ett potentiellt hot? En klarare bild av klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Patrik Ulfwinger; [2016-05-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Egen vinning eller potentiellt hot? En klarare bild avklyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data.Författare Patrik UlfwingerKurs Examensarbete i Medie- ochKommunikationsvetenskap, GöteborgsUniversitet. LÄS MER

 2. 2. Patienter med psykossjukdom och deras upplevelse av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rose-Marie Grufman; Daniel Berg; [2016]
  Nyckelord :Quality of life; psychotic disorder; background factors; Livskvalitet; psykossjukdom; bakgrundsfaktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Psykossjukdom kan beskrivas som en förändring i verklighetsuppfattning. Symtom är vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, passivitet, avtrubbade affekter och känslomässiga störningar. LÄS MER

 3. 3. Den prokrastinerande kameleonten – mobil kommunikation på mottagarens villkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Daniél Mörtsell; Petter Nyberg; [2013-09-24]
  Nyckelord :Mobil kommunikation; applikationer; mottagarstudie; uses and gratifications; valuePexpectancy theory; diffusion of innovations; faktorer; prokrastinatör;

  Sammanfattning : Titel: Den prokrastinerande kameleonten – mobil kommunikation på mottagarens villkor Författare: Daniél Mörtsell & Petter Nyberg Uppdragsgivare: Start Communication Kurs: MK 1500 Termin: VT13 Handledare: Marie Grusell Antal7ord:716 4457Syfte: Att undersöka kommunikation i mobila enheter med fokus på applikationerMetod: Kvalitativ textanalys, kvalitativa intervjuer och observation Material: Rapporter och avhandlingar på området samt transkriberade intervjuer Huvudresultat: Att användaren formar användandet av applikationer efter egna förutsättningar och behov. Användaren/mottagaren agerar olika beroende på syfte med användandet och situation. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer medlemmar i en grupp att inte använda alkohol och droger?En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Marie Engstrand; Daniel Johansson; [2013]
  Nyckelord :drug refusal skills; protectiv factors; reason non-users drogs; self-esteem; avstå droger; skyddsfaktorer; icke-användare droger; självkänsla;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap och förståelse varför medlemmar i en nykter och drogfri förening valt att vara nyktra och drogfria, varför de gick med i föreningen samt vilken betydelse den har. Frågeställningarna som användes var (1) Varför medlemmar i en förening väljer att inte använda alkohol och droger samt vilka faktorer som kan ha bidragit till detta? och (2) Varför gick de med i en nykter och drogfri förening samt vilken betydelse har föreningen? För att besvara frågeställningarna gjordes sex kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Connecting the Dots – Intertextuality and Narrative in LazyTown

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Daniel Jonsson; [2010-08-09]
  Nyckelord :hero; villain; Intertextuality; narrative; characters; TV-show; stereotypes; genre;

  Sammanfattning : Title: Connecting the Dots – Intertextuality and Narrative in LazyTownAuthor: Daniel JonssonTutor: Marie GrusellCourse: Media and Communication Studies Advanced LevelPeriod: Spring 2010Summary: The aim of this study is to analyze the intertextual and narrative components ofthe children’s TV-program LazyTown. This show has become very successful internationally,making it a rewarding subject for this sort of study, as well as the importance thatintertextuality plays in the media today. LÄS MER