Sökning: "Martha Tedla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martha Tedla.

  1. 1. "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sofia Bäckström; Martha Tedla; [2021-09-08]
    Nyckelord :OnlyFans; användargenererad pornografi; normativ feminitet; explicit innehåll; kvalitativ intervjustudie;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. LÄS MER