Sökning: "Mikael Hedström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Hedström.

 1. 1. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER

 2. 2. Allians med ungdomar i familjeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Mikael Hedström; [2017]
  Nyckelord :Family therapy; Youth; Alliance; Familjeterapi; Ungdomar; Allians;

  Sammanfattning : Inledning: Uppsatsen syftar till att undersöka familjeterapeuters erfarenheter av processer och faktorer bakom hur allians byggs upp med ungdomar i familjeterapi. Studien visar på att ungdomars utvecklingspsykologiska position gör att terapeuter måste närma sig ungdomarna med en väl tilltagen dos respekt och lyhördhet, samt i det odla en medvetenhet om att ungdomarna är extra känsliga och observanta på hur familjeterapeuterna agerar i relation till dem och föräldrarna. LÄS MER