Sökning: "Mikronät"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mikronät.

  1. 1. Analys av ett mikronät vid Ihushi Development Center i Tanzania

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

    Författare :Fredrik Ollas; Mattias Kling; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie omfattar en undersökning om hur ett hybridnät har fungerat, i detta fall Ihushi Development Center som ligger I Tanzania. De mätningar som har gjorts, har följt en standard för att kunna universellt användas vid en fortsatt studie eller direkt kunna användas för att jämföras med andra hybridnät med liknande uppsättning och förutsättningar. LÄS MER