Sökning: "Miljövänliga produkter med lång livslängd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miljövänliga produkter med lång livslängd.

  1. 1. A study about purchase intentions for a green durable good

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Johanna Persson; [2018]
    Nyckelord :Purchase intention; Green durable goods; Green production; Green consumption; Köpintention; Miljövänliga produkter med lång livslängd; Miljövänlig produktion; Miljövänlig konsumtion;

    Sammanfattning : Background Due to increased environmental issues around the world, people are getting more and more aware of the effects of their consumption and their influence on the environment. Companies have therefore started to provide green products to the market to satisfy customer demand. LÄS MER