Sökning: "Milton Bark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Milton Bark.

 1. 1. Innovation in Swedish and Norwegian Manufacturing Business Units - A qualitative cross-sectional study on barriers to innovation in business units

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Business Unit; Innovation Barrier; Innovation Enabler; Organizational; Innovation Methodology; Innovation Funnel; Innovation Management;

  Sammanfattning : Practitioners have highlighted an untapped potential for innovations within business units of organizations. However, despite the large potential for innovation with business units, one central issue is that only a few ideas outside of R&D and innovation departments tend to be selected and implemented within organizations. LÄS MER

 2. 2. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Milton; [2020]
  Nyckelord :skogsprodukter; skogsråvaror; smältbarhet; grovfoder; idisslare; mjölkkor; mjölkavkastning; förbehandling; processteknik;

  Sammanfattning : Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån. Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential till att fungera som grovfoder för idisslare. LÄS MER

 3. 3. Reproducerbarhet av p-värden: en simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Milton Bark; Lina Hammargren; Carl Larsson; William Nilsén; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet studerar reproducerbarhet av vetenskapliga studier. Ämnet är viktigt eftersom det har framkommit att många studier inte är reproducerbara och således att forskningsresultat kan vara felaktiga. En orsak till icke-reproducerbara studier ¨ar bias. LÄS MER

 4. 4. Privata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between public and private enterprises in different markets has during a longtime been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised ofboth public and private companies is the housing and building market, which will be furtherexplored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. LÄS MER