Sökning: "Nermin Brkovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nermin Brkovic.

  1. 1. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
    Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER