Sökning: "Normative patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Normative patterns.

 1. 1. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER

 2. 2. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte trevligt att sitta med jacka på sig inomhus” : En samtalsanalytisk studie om konstruktionen av genus på utbildningen Svenska för invandare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Björsson; [2019]
  Nyckelord :assessments; conversational analysis; gender; the hidden curriculum; school-based research; Swedish for immigrants; värderingar; samtalsanalys; genus; den dolda läroplanen; skolbaserad forskning; Svenska för invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine, with a gender theoretical and conversational analytical framework, how teachers in Swedish for immigrants (SFI) distribute positive and negative assessments towards men and women in the classroom and what causes them. The purpose is further to examine how the assessments construct and actualize gender patterns in the education. LÄS MER

 4. 4. Validation of Biomarkers for the Revision of the CEN/TR 15522-2:2012 Method : A Statistical Study of Sampling, Discriminating Powers and Weathering of new Biomarkers for Comparative Analysis of Lighter Oils

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Robert Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Oil fingerprinting; forensic; validation; GC-MS; oil spill sampling; diagnostic power; correlation; weathering; diesel; crude oil; biomarker;

  Sammanfattning : The revision of the CEN/TR 15522-2:2012 methodology contains new biomarkers to facilitate forensic fingerprinting of the variety of oil types that can be a part of different crimes and the purpose of this project is to validate the biomarkers of the new methodology. Biomarkers were validated by examining corresponding diagnostic ratios compatibility with the internationally used sampling cloth, discriminating power, correlation and simulated weathering sensibility through GC-SIM-MS analysis followed by statistical evaluation with t-tests, diagnostic power, Pearson correlation matrices and MS-PW plots respectively. LÄS MER

 5. 5. "Women too are violent" : Masculinity and Responsibility in Discourses on Men’s Violence

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Weiss; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a persistent social problem with great individual and societal consequences. Despite governmental measures taken in Sweden to prevent and reduce the prevalence of men’s violence against women, the violence does not appear to decrease. LÄS MER