Sökning: "Onormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Onormal avkastning.

 1. 1. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER

 2. 2. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 4. 4. Investerares reaktioner på offentliggöranden av företags oetiska handlingar : En eventstudie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Eriksson; Sofie Wendt; [2018]
  Nyckelord :Etik; CSR; oetiska handlingar; eventstudie; onormal avkastning; moralisk indignation; finansiella brott; operationella brott;

  Sammanfattning : Företags oetiska handlingar får ständig uppmärksamhet i media. I och med ett ökat fokus på etik och CSR i vårt samhälle tycks även uppmärksammandet kring händelserna öka. LÄS MER

 5. 5. Påverkar varsel om uppsägning aktiekursen? : Motiv bakom varsel och effekten före och efter tillkännagivandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Larsson; Ingrid Cornejo Alvarez; [2017]
  Nyckelord :Varsel om uppsägning; onormal avkastning; marknadens reaktion; eventstudie; signalteori; marknadsmodellen;

  Sammanfattning : Enligt tidigare studier reagerar marknaden negativt när företag varslar om uppsägning, men reaktionen beror på motivet, som kan vara reaktivt eller proaktivt. Majoriteten av studierna undersöker den amerikanska marknaden och en lågkonjunktur vilket kan påverka resultatet. LÄS MER