Sökning: "Onormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Onormal avkastning.

 1. 1. Investerares reaktioner på offentliggöranden av företags oetiska handlingar : En eventstudie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Eriksson; Sofie Wendt; [2018]
  Nyckelord :Etik; CSR; oetiska handlingar; eventstudie; onormal avkastning; moralisk indignation; finansiella brott; operationella brott;

  Sammanfattning : Företags oetiska handlingar får ständig uppmärksamhet i media. I och med ett ökat fokus på etik och CSR i vårt samhälle tycks även uppmärksammandet kring händelserna öka. LÄS MER

 2. 2. Påverkar varsel om uppsägning aktiekursen? : Motiv bakom varsel och effekten före och efter tillkännagivandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Larsson; Ingrid Cornejo Alvarez; [2017]
  Nyckelord :Varsel om uppsägning; onormal avkastning; marknadens reaktion; eventstudie; signalteori; marknadsmodellen;

  Sammanfattning : Enligt tidigare studier reagerar marknaden negativt när företag varslar om uppsägning, men reaktionen beror på motivet, som kan vara reaktivt eller proaktivt. Majoriteten av studierna undersöker den amerikanska marknaden och en lågkonjunktur vilket kan påverka resultatet. LÄS MER

 3. 3. Succé eller fiasko? : - Hur påverkas bolagsavkastning av byte mellan Sveriges MTF-marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Viktor Waxin; Oliver Forslund; [2017]
  Nyckelord :Abnormal return; CAPM; Market model; Market efficiency; Change of market place; Exchange listing; Post listing puzzle; Change in trading location; List effect; Post-listing return; Event-study; Underperformance; Marketplace; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternative Marketplace; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.; Onormal avkastning; CAPM; Marknadsmodellen; Marknads effektivitet; Marknadsplatsbyte; Post listing puzzle; Byte av handelsplats; List effekter; Post-listing return; Event-studie; Underprestera; marknadsplats; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternativa marknadsplatser; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal tidigare studier som undersöker listbyten och dess effekt på ett bolags aktieavkastning. Merparten av dessa studier är dock baserade på den amerikanska aktiemarknaden. De svenska studierna som har genomförts undersöker effekten av listbyte från alternativa marknadsplatser (MTF) till huvudmarknaden (reglerad marknad). LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv ur målföretagets perspektiv : en eventstudie om onormala avkastningar till följd av offentliggörandet av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Liljeskär; Fredrik Lundin; [2017]
  Nyckelord :Acquisitions; acquisition announcement; abnormal return; the efficient market hypothesis; event study; target company; Effektiva marknadshypotesen; eventstudie; företagsförvärv; målföretaget; offentliggörande; onormal avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets aktieägare vid offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. Metod: I uppsatsen tillämpades en eventstudie för att studera den onormala avkastningen. LÄS MER

 5. 5. Onormal avkastning efter aktieåterköp på kort respektive lång sikt : En studie gjord på Stockholmsbörsen inom finans- och industribranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Holmström; Emelie Olds; [2016]
  Nyckelord :Aktieåterköp; onormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; Stockholmsbörsen; bransch; finans; industri.;

  Sammanfattning : En eventstudie har genomförts för att undersöka om det förekommer positiv onormal avkastning efter genomförda aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm på kort respektive lång sikt, samt om branschtillhörighet påverkar utfallet på kort sikt. Urvalet bestod av genomförda aktieåterköp mellan åren 2004-2013 inom branscherna finans och industri. LÄS MER