Sökning: "Oscar Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Oscar Björk.

 1. 1. Hållbar kunskapsöverföring i konsultorganisationer : En studie om hur konsulter överför kunskap under ett affärssystems livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Reibner; Jakob Björk; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; Kunskapsöverföring; affärssystems livscykel; konsultorganisation; konsulter;

  Sammanfattning : Affärssystem är kunskapsintensiva projekt som kräver involvering av externa konsulter för attimplementera, utveckla och underhålla. På senare tid har konsulternas arbete utmanats genomatt affärssystems komplexitet ökat och att kundorganisationer utvecklar användningen underhela systemets livscykel. LÄS MER

 2. 2. Det ospecifika immunsystemets svar på måttlig fysisk aktivitet : En randomiserad tvärsnittsstudie med avsikt att undersöka ”open window”-fenomenet hos friska seniorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Björk; Oscar Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; HemoCue WBC Diff System; Immunsystemet; Immunosuppression; Open Window; Seniorer; Vita blodkroppar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunsystemet är en av flera fysiologiska aspekter som försämras vid ökad ålder. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet stimulerar ett akut svar från immunsystemet i form av mobilisering av vita blodkroppar (WBC) i blodbanan. LÄS MER

 3. 3. Barkning av björk i små dimensioner : En studie utförd på uppdrag av IKEA Of Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Oscar Hultin; [2017]
  Nyckelord :Drum debarking; thin dimension birch; silver birch; hydraulic debarking; steaming; sapping season.; Trumbarkning; björksly; vårtbjörk; hydraulisk barkning; basning; savat virke.;

  Sammanfattning : Studien är gjord på uppdrag av IKEA och undersöker metoder att barka björk i smådimensioner, med syfte att belysa parametrar som inverkar vid barkning i trumma och utvärdera vilka möjliga kända metoder som finns. Studien behandlar två försök, ett förförsök i form a hydraulisk barkning och ett försök för att belysa parametrar som inverkar vid barkning i trumma. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetsåterföring inom byggentreprenader. : Framtagning av en modell för att effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan byggprojekt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Felix Petersén; Oscar Björk; [2016]
  Nyckelord :Experience feedback; experience feedback systems; experience feedback model; knowledge management; Erfarenhetsåterföring; erfarenhetsåterföringssystem; erfarehetsåterföringsmodell; kunskap;

  Sammanfattning : Purpose: The construction sector has for many years been criticized for being ineffective, non-competitive and being expensive. Swedish construction firms needs to work with their experience feedback systems. But unfortunately it lacks tradition and experiences with this kind of work with experience feedback. LÄS MER

 5. 5. En trädgård, en boksamling och det väl valda ordet : genrepedagogik för skriftspråksutveckling hos framgångsrika respektive mindre framgångsrika skriftspråkare i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Oscar Björk; [2014]
  Nyckelord :Linguistics; language; systemic functional linguistics; SFL; genre; genre pedagogy; writing; narratives; expositions; Lingvistik; språk; systemisk-funktionell lingvistik; SFL; genre; genrepedagogik; skrivande; argumenterande text; berättande text;

  Sammanfattning : This is a qualitative analysis that, based on systemic functional linguistics, or SFL, and genre theory, has aimed to study the genre pedagogical implications on written language as they occur in narrative stories and expositions whilst the model is introduced. Systemic functional linguistics is a linguistic theory that views the organisation of language as functional options for meaning; language is a set of resources to channel meaning through realisation. LÄS MER