Sökning: "Paul Welishe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Welishe.

  1. 1. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Paul Welishe; [2020]
    Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER