Sökning: "Philip Rissanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Rissanen.

  1. 1. Familjeägandets påverkan på resultatkvalitet : bevis från Sverige

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Axel Vinterskog; Philip Rissanen; [2019]
    Nyckelord :Familjeägda företag; diskretionära periodiseringar; agentteorin; the entrenchment effect; the alignment effect; resultatkvalitet; resultatmanipulation; modifierade Jones-modellen;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om det föreligger en skillnad i resultatkvalitet mellan familjeföretag och icke-familjeägda företag i en svensk kontext. Likt tidigare studier utgår denna studie från agentteorin, the alignment effect och the entrenchment effect. LÄS MER