Sökning: "Regelbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Regelbaserad.

 1. 1. Bridging Sim-to-Real Gap in Offline Reinforcement Learning for Antenna Tilt Control in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mayank Gulati; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning; transfer learning; simulation-to-reality; simulator; realworld; real-world network data; remote electrical tilt optimization; cellular networks; antenna tilt; network optimization.;

  Sammanfattning : Antenna tilt is the angle subtended by the radiation beam and horizontal plane. This angle plays a vital role in determining the coverage and the interference of the network with neighbouring cells and adjacent base stations. LÄS MER

 2. 2. Natural Language Processing techniques for feedback on text improvement : A qualitative study on press releases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Björner; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; press release; readability; text bias; sentiment analysis; Språkteknologi; pressmeddelande; läsbarhet; språklig bias; ämnesanalys;

  Sammanfattning : Press releases play a key role in today’s news production by being public statements of newsworthy content that function as a pre-formulation of news. Press releases originate from a wide range of actors, and a common goal is for them to reach a high societal impact. LÄS MER

 3. 3. En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Borén; Viktor Hillskär; Mathilda Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Verkligt värde; Anskaffningsvärde; Konceptuellt ramverk; Konvergensprojektet; Kvalitativa egenskaper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket Seminariedatum: 2021-06-02 Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement? Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar samt att undersöka anledningarna till att konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området. Metod: Metoden utgörs av en analyserande fallstudie vilken utgår ifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Att frivilligt välja K3 framför K2 : en kvalitativ studie i små svenska företag ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Johnsson; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :K3-regulation; K2-regulation; principle-based accounting; rules-based accounting; stakeholder theory; institutional theory; positive accounting theory; K3-regelverket; K2-regelverket; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; intressentteorin; institutionell teori; positiv redovisningsteori;

  Sammanfattning : Redovisningen syftar till att generera en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Forskning visar att den principbaserade redovisningen ger en mer rättvisande bild av ett företag än den regelbaserade. Det är Bokföringsnämnden som skapar normgivningen för svenska företag som inte är tvingade att tillämpa IFRS. LÄS MER

 5. 5. Implementationsprocessen av IFRS 9 hos företag inom den svenska finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anthony Tran; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; implementation process; accounting; IAS 39; financial sector; IFRS 9; implementeringsprocess; redovisning; IAS 39; finansiella sektorn;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har fokuserat på varför företag implementerar IFRS 9 och vad för effekter som tillkommer. Men det är få studier som diskuterar implementeringsprocessen av IFRS 9. IFRS 9 ersätter den gamla IAS 39. Detta har lett till att redovisningen har bytt från regelbaserad till principbaserad. LÄS MER