Sökning: "Samhällsengagerande reklam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samhällsengagerande reklam.

  1. 1. Att gestalta sitt samhällsinitiativ – problematiskt ur andras perspektiv? En multimodal socialsemiotisk analys av politiska budskap i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Jakob Pihl; Martina Engvall; [2018]
    Nyckelord :Samhällsengagerande reklam; Politiska budskap; CSR; Postkolonialism; Feminism; Intersektionalitet; Pepsi; Bianco; Gina Tricot; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella synsättet antas med fokus att identifiera diskriminering rörande etnicitet, genus och klass. LÄS MER