Sökning: "Sanne Nielsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanne Nielsen.

 1. 1. Framställning av kön i svenskläromedel : en kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanne Nielsen; [2020]
  Nyckelord :läromedel; svenska; kön; genus; maskulint; feminint;

  Sammanfattning : Inledning I skollag (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 (2018) står det att utbildningen ska vara jämställd och konstrueras så att alla elever ska ha samma möjligheter oberoende av kön och könstillhörighet. Läromedel utgör ofta basen i undervisningen och det är av vikt att våra läromedel följer våra styrdokument, detta för att lärare ska kunna hjälpa elever att utveckla en sund och jämställd uppfattning om kön och könstillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Attityder till Läslyftet : Svensklärares syn på kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Andersson; Sanne Nielsen; [2019]
  Nyckelord :läslyftet; kompetensutveckling; svensklärare;

  Sammanfattning : Inledning För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren undervisar i. LÄS MER