Sökning: "Sanneh Sarjoe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanneh Sarjoe.

  1. 1. Turtagning i tolkmedierade domstolsförhör : En samtalsanalys av två brottmålsförhör

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Sanneh Sarjoe; [2019]
    Nyckelord :Turtagning; tolkmedierade samtal; samtalsanalys; domstolsförhör;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka turtagningsstrukturer i två tolkmedierade domstolsförhör, det vill säga förhör som sker via tolk. Frågor som ställs är: När i förhöret tar respektive lämnar tolken turen? Förekommer några hinder i den tolkmedierade turtagningen, och vari ligger i så fall dessa hinder? Vilka likheter och skillnader finns i de båda förhörens turtagningsstrukturer? I studien tillämpas samtalsanalytiska begrep efter Norrby (2004). LÄS MER