Sökning: "Sara Waltersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Waltersson.

  1. 1. Vilka egenskaper önskas hos en ledare - skillnade och likheter i organisationerna Försvarsmakten och Sony Ericsson

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Sara Ekstrand; Nicole Podsiadly; Johanna Waltersson; [2010]
    Nyckelord :Ledarskapsegenskaper; Utbildning; Rekrytering; Ledarskap; Leadership Characteristics; Education; Recruitment; Leadership;

    Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur två olika organisationer skiljer och liknar varandra i önskan om ledarskapsegenskaper, detta utifrån de tre olika arenorna rekrytering, utbildning och ledarskap. I denna rapport kommer vi att studera organisationerna Försvarsmakten samt Sony Ericsson, där Försvarsmakten kommer representerar en strukturerad organisation och Sony Ericsson en projektorganisation. LÄS MER