Sökning: "Sofia Haapanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Haapanen.

  1. 1. Sämre betyg - bättre rustad? : En kvantitativ enkätundersökning av socionomstudenters känsla av sammanhang, en jämförelse av de som antagits till socionomprogrammet via alternativt urval respektive de som antagits via betyg eller högskoleprovspoäng.

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Sofia Haapanen; Christine Funck Ritshoff; [2020]
    Nyckelord :Alternativt urval; Socionomstudenter; KASAM; Känsla av sammanhang; KASAM-13;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivningar och avhopp till följd av stress är vanligt förekommande bland de som arbetar med socialt arbete. Studier har dock visat att vissa socialarbetare innehar egenskaper som gör dessa mer motståndskraftiga mot denna stress. LÄS MER