Sökning: "vad är en ramlag"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad är en ramlag.

 1. 1. Implementering av de äldres rättigheter enligt värdegrund i socialtjänstlagen : En kvalitativ studie om en grupp undersköterskors erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Skoglund; Ida Skog; [2020]
  Nyckelord :äldreomsorg; värdegrund; implementering; välfärd; arbetsmiljö; undersköterskor; decentralisering; socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : Äldre är en utsatt grupp som ofta är i behov av stödinsats från välfärdssamhället (Jönson & Harnett, 2015). I Socialtjänstlagen (2010:427) 5 kap. 4 § framkommer det att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande enligt värdegrund. LÄS MER

 2. 2. Liv eller hälsa - En undersökning av skyddsombudens stoppningsrätt vid psykosociala arbetsmiljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2019]
  Nyckelord :skyddsombud; stoppningsrätt; psykosocial arbetsmiljö; liv eller hälsa; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Skälig levnadsnivå : Om rättssäkerhet och socialtjänstlagens funktion som ramlag vid enskildas biståndsansökan

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Grann; [2017]
  Nyckelord :Socialrätt; skälig levnadsnivå; rättssäkerhet; förutsebarhet; ramlag;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från. Lagen består därför av få detaljerade bestämmelser och varje kommun har fått ett större utrymme att utforma verksamheten efter egna behov. LÄS MER

 4. 4. Förskolechefers erfarenheter av god organsiatorisk arbetsmiljö inom förskolan : -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Lidman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever arbetsrelaterade besvär. De vanligaste orsakerna för arbetsrelaterad ohälsa är orsakade av fysiska brister i arbetsmiljön. Samtidigt ökar bristerna i den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Att bedriva tillsyn utifrån en ramlag : Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av socialnämnder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Larsson; [2015]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; tillsyn;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar IVO:s tillsyn av socialnämnder i individ- och omsorgsärenden. Uppsatsen belyser de problemområden som uppstår då en tillsynsmyndighet har att förhålla sig till en ramlag. LÄS MER