Sökning: "Socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Socialrätt.

 1. 1. Kommunalrättslig delegation : Bakgrund, utveckling och aktuella frågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hedenbo; [2018]
  Nyckelord :kommunalrätt; delegation; socialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 3. 3. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vård enligt LVM : En rättsvetenskaplig studie om utvecklingen av tvångsvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronica Brännström; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; LVM; tvångsvård; missbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framtidsfullmakter. Rättssäkerheten ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Jägerholt; [2017-03-27]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Samma dag som denna uppsats färdigställdes beslutade regeringen att till riksdagen överlämna prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, där en lag om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. LÄS MER